Hem » Tester av hjärnan » Logiska tester » Induktiv slutledningsförmåga

Induktiv slutledningsförmåga

Induktiv slutledningsförmåga är förmågan att dra allmänna slutsatser eller generaliseringar baserat på observerade exempel. Det är en typ av kognitiv förmåga viktig för att kunna lära sig och förstå vad som ger ett speciellt mönster och samband i vår omgivning.

Tester av induktiva slutledningsförmågan

Det finns olika metoder för att testa en persons induktiva slutledningsförmåga. En vanlig metod är att visa en serie med bilder, ord eller siffror och be försökspersonen att utifrån dessa dra en allmän slutsats om hur de hänger ihop. Den typen av frågor är vanligt förekommande i IQ-tester till exempel.

Ett test av induktiv logik kan vara att man får titta på en siffer- eller bokstavsserie och sedan säga vilket eller vilka siffror som kommer efter. Den typen av uppgifter förekommer till exempel i ett Aon scales CST test.

Andra icke-verbala tester kan bygga på geometriska figurer som hör ihop enligt ett visst mönster och testdeltagarens uppgift är att välja nästa figur som följer mönstret. Några vanliga typer är:

 • Symbolserier
 • Matriser
 • AB-set
 • Odd One Out
 • Analogier

En persons induktiva slutledningsförmåga varierar med många olika faktorer där utbildning och träning kan spela in i resultatet vid testning.

Så kan du öka din induktiva logik

 1. Öka din kunskap
  En bra sätt att förbättra din induktiva slutledningsförmåga är att öka din kunskap inom ett ämne eller område. Ju mer du vet om ett ämne, desto lättare blir det att dra allmänna slutsatser eller generaliseringar från enskilda exempel eller observationer.
 2. Öva på problemlösning
  Träna på att lösa olika typer av problem som kan hjälpa till att förbättra din förmåga att se mönster och samband. Du kan öva på att lösa korsord, sudoku, eller gå igenom matematiska problem och övningar och försöka förstå principen bakom dem. Klarar du inte uppgifter, titta i facit och försök härleda lösningen baklänges.
 3. Var nyfiken och utforska
  Nyfikenhet att utforska nya ämnen eller områden kan hjälpa till att öka din förmåga att se mönster och samband. Läs om olika ämnen, titta på dokumentärer, gå på utställningar eller besök platser du inte har varit på tidigare.

Rekrytering och testning av förmågan till induktiv slutledning

Induktiva slutledningstester används ofta i forskning om kognitiva förmågor. Det har också blivit allt mer vanligt att utföra begåvningstester i rekryteringssammanhang för att bedöma individers förmågor till problemlösning och logiskt tänkande.

Inom många yrken är det en stor fördel om man har goda förmågor att se mönster och samband, till exempel anställning som ingenjör, forskare, analytiker, och strategisk ledare.

När ett företag eller en institution ska anställa ny personal kan rekryterare använda sig av tester som mäter ansökandes induktiva slutledningsförmågor.

Ibland använder man testet för att screena fram kandidater som passar till jobbet men använder bara en basnivå som måste uppnås. I andra fall jämför man olika individer med varandra, för att hjälpa rekryterare att välja de mest lämpliga kandidaterna för en given roll.

Induktiv slutledning och kreativitet

Att kunna se mönster kan leda till att man får nya idéer till hur saker ska struktureras och utformas. Kreativitet är ett komplext begrepp och det handlar inte bara om att skapa helt nytt utan kan också vara att utveckla något som finns.

När man ser mönster och samband i information kan det leda till nya insikter och perspektiv, som i sin tur kan leda till nya idéer och lösningar på problem. För det andra kan induktiv slutledningsförmåga hjälpa till att bekräfta eller motbevisa idéer.

En person som får en idé kan använda slutledning för att hitta exempel eller observationer som stödjer eller motbevisar den. Detta kan hjälpa till att förfina och utveckla idéer och göra dem mer robusta och hållbara.

Inom många yrken efterfrågas kreativitet och ett sätt att testa det på kan vara genom att utvärdera personers slutledningsförmågor i övningar.

Tips inför ett test

Ska du göra ett test av din induktiva slutledningsförmåga snart finns kanske inte så mycket tid att hämta in ny kunskap på. Däremot kan du kolla på hur olika frågor kan se ut. När du sen sitter där vid testtillfället, tänk då på att:

 1. Svara snabbt på frågor där din hjärna ”fyller i” mönstret automatiskt. Det sparar du tid på och har då mer tid på de lite svårare uppgifterna.
 2. Fokusera på en del i figurerna i taget och se om du kan följa mönstret för den figurdelen. Det kan leda dig till rätt svar utan att behöva se på alla delarna.
 3. Gissa om du inte lyckas knäcka en fråga på max 2 minuter. Det är bättre att hinna gå igenom hela testet än att fastna och inte ens svara på alla frågor.

Skillnaden mellan induktiv och deduktiv slutledning

Induktiv slutledning handlar mestadels om att observera och hitta sannolikheten för ett mönster. Deduktiv slutledning använder vi när logiska slutsatser dras utifrån premisser vi vet är sanna.

De hör båda till logiskt tänkande som också abduktivt resonemang gör. Vanligt förekommande frågor och övningar i test för att mäta deduktiv slutledning är syllogismer. Ett exempel på det är:

 • Huvudpremiss: Alla människor har en hjärna.
 • Underpremiss: Patrik är en människa.
 • Slutsats: Patrik har en hjärna.