AON test

Med 30 miljoner tester per år är AON Scales ett av de vanligaste vid rekrytering. Detta test används i 90 länder och finns på 40 olika språk. Det är ganska vanligt med AON Scales begåvningstest här i Sverige, så kan vara värt att träna lite på den typen av tester inför din jobbansökan.


Innehåll i artikeln


I ett komplett AON Scales test ingår både färdighetstester och logiska tester. Färdigheter som utvärderas är till exempel verbal, numerisk och mekaniskt resonemang. Logiken prövas både med deduktiv och induktiv slutledningsförmåga.

AON scales lst

AON scales LST test (Inductive-Logical Thinking) är utformat för att mäta kandidaternas förmåga att tänka logiskt och dra slutsatser från abstrakta mönster och sekvenser. Testet består av uppgifter där kandidaterna presenteras för en serie symboler och måste identifiera det logiska mönstret eller sekvensen som länkar dem.

Kandidaterna måste sedan välja det mest lämpliga svaret från ett antal alternativ. AON scales lst är tidsbegränsat och utvärderar personens förmåga att snabbt och korrekt lösa logiska problem.

Det grafiska konceptet i lst-testet påminner om principerna i Sudokuspel, där varje symbol endast kan förekomma en gång per rad och kolumn. Inom en begränsad tidsram måste du avgöra vilken symbol som ska ersätta frågetecknet bland de angivna alternativen.

För att fastställa vilket alternativ som ska ersätta frågetecknet måste du identifiera mönstret i matrisen genom deduktivt resonemang. Det finns flera valmöjligheter, och svårighetsgraden kan vara hög.

AON scales cls

AON Scales CLS (Concentration and Logical Reasoning) är utformat för att mäta förmågan att fokusera och upprätthålla koncentrationen samtidigt som de löser logiska problem.

Testet består av uppgifter där kandidaterna presenteras för en uppsättning information, såsom diagram eller tabeller, och måste bearbeta och tolka denna information för att svara på frågor.

Kandidaterna behöver upprätthålla sin koncentration under hela cls-testet och snabbt bearbeta informationen för att lösa de logiska problemen.

AON scales verbal

Aon scales verbal test syftar till att bedöma din läsförståelse samt din kapacitet att hitta relevant information i en omfattande mängd text.

Testet presenterar en text indelad i flera avsnitt, och din uppgift är att avgöra om ett givet påstående är korrekt, felaktigt eller om det inte kan bestämmas utifrån information som ges.

AON scales IX

Testuppgifterna i ett AON scales IX består av en objektsserie med nio objekt som följer en viss regel. Testdeltagarens uppgift är att identifiera vilket av dessa objekt som avviker från regeln.

Exempelfråga i AON scales IX test
Kan du hitta vilket objekt som avviker från regeln?

Träna på AON Scales tester online

Träna på AON Scales test hos SquidFactor

Med ett frågebatteri på över 600 frågor har svenska SquidFactor det största urvalet med testfrågor för AON Scales i Sverige. De har mer än 3 gånger så många frågor som sina konkurrenter (Jobtestprep, 12minprep och Testthetalent) men är ändå billigare per månad.

Övningsguppgifterna kan du utföra på dator eller i mobilen. Du får direkt återkoppling på hur du presterar på AON-testet och nya övningar matas fram utifrån din nivå.


Det vi berört på den här sidan är endast AONs begåvningstester. Företaget har även utformat andra typer av tester som personlighetstest, SJQ (situationsbaserade tester) och prediktiv talanganalys.