Hem » Tester av hjärnan » Minnestester » MoCA (Montreal Cognitive Assessment)

MoCA (Montreal Cognitive Assessment)

MoCA är ett kognitivt skattningstest som är utformat för att identifiera tidiga tecken på neurologiska problem, inklusive mild kognitiv nedsättning och tidiga stadier av demens. Till skillnad från andra liknande test, som Mini-Mental State Examination (MMSE), är MoCA mer känsligt för att upptäcka subtila förändringar i kognitionen.

Som ett kliniskt verktyg används MoCA för att bedöma mild kognitiv nedsättning och tidiga tecken på demens. Det är ett kort test på cirka 10 minuter som bedömer olika kognitiva funktioner inklusive:

 • uppmärksamhet
 • koncentration
 • exekutiva funktioner
 • minne
 • språk
 • visuokonstruktiva färdigheter
 • konceptuellt tänkande
 • beräkningar
 • spatial förmåga

MoCa-testets struktur och innehåll

MoCA-testet innehåller flera uppgifter som patienten ska utföra, och en poäng på 30 är möjlig. En poäng under 26 (i de flesta fall) kan tyda på mild kognitiv nedsättning. Testet är utformat för att vara snabbt och enkelt att administrera, vilket gör det användbart i både kliniska och forskningsmiljöer.

Uppmärksamhet och koncentration testas genom att be försökspersoner upprepa siffror både framåt och bakåt och att räkna baklänges från 100 med steg om sju.

Korttidsminne utvärderas genom att be patienten komma ihåg en lista med ord. Språket testat genom att be personen namnge djur, följa instruktioner och upprepa meningar.

Så tolkas resultaten från ett MoCa

 • Poängsystem: Maxpoängen är 30, och en poäng under 26 kan tyda på kognitiv nedsättning.
 • Resultatets betydelse: Ett lågt resultat på MoCA betyder inte nödvändigtvis att en person har en signifikant kognitiv nedsättning eller demens. Det är snarare en indikator på att vidare utvärdering kan behövas.
 • Uppföljning: Om resultaten indikerar möjlig kognitiv nedsättning, kan vidare utredning inkludera medicinsk utvärdering, laboratorietester och eventuellt neurologiska undersökningar.

OBS! MoCA är inte avsedd för självbedömning. Det bör utföras av en utbildad professionell och det innefattar att hänsyn ska tas till individens utbildningsnivå och bakgrund, vilket är viktigt för att säkerställa rättvis bedömning.