MMSE

MMSE är en förkortning av Mini Mental State Examination och är ett test som används för att undersöka bland annat minnet. Det förekommer som en del i utvärderingen kring demens och andra kognitiva nedsättningar.

Testet ger en grov uppskattning av förmågan till minne, inlärning, orienteringsförmåga etc. Under ett MMSE-test ombeds testpersonen svara på frågor, rita enkla figurer och upprepa ord som testledaren säger.

mini mental state undersökning

Testet tar cirka 15 minuter och det är viktigt att det leds av en person som är tränad i att utföra testet. Det finns tester att ladda ner från till exempel demenscentrum men det är viktigt att testledaren kan leda testet på ett tydligt sätt.

Vi går här igenom delar i en MMSE-undersökning.

1. Tids- och rumsorientering

För att undersöka orienteringen i tid och rum får man svara på frågor om vilket årtal, vilken årstid och månad, veckodag och datum som det är. Platsorientering testas genom att man får svara på frågor om vilket land, län och stad man befinner sig i. Det kollas även om testpersonen vet vilken byggnad och vilket våningsplan som man befinner sig på.

2. Omedelbar återgivning (korttidsminne)

Korttidsminnet testar man genom att be försökspersonen upprepa med omedelbar återgivning när testledaren säger tre ord. Samma ord återkommer vid ett senare tillfälle i MMSE-testet för att se hur det står till med fördröjd återgivning.

3. Uppmärksamhet och huvudräkning

I detta avsnitt får försökspersonen i uppgift att hålla ett tal i huvudet, dra ifrån ett visst antal och säga resultatet. Därefter utgå från det nya talet och dra ifrån lika mycket. Det kan till exempel vara:

80 – 7 = 73 -7 = 66 – 7 = 59 – 7 = 52 = 45

4. Figurkopiering

Testpersonen får i uppgift att rita av en figur som kan vara två geometriska figurer som överlappar varandra. Här testar man uppmärksamheten i hur de båda figurerna ser ut och ligger i förhållande till varandra.