NEO-PI-R

NEO-PI-R är ett psykologiskt bedömningsinstrument som mäter fem stora personlighetsdrag. NEO-PI utvecklades av Paul Costa och Robert McCrae på 1980-talet och den uppdaterade versionen NEO-PI-R kom på 1990-talet (ibland omnämnd som NEO-PI-3).

NEO-PI-R skrivet i huvudet på en siluette

Bokstäverna i förkortningen NEO står för neuroticism, extraversion och openness men modellen bygger på de fem kända personlighetsdragen enligt Big Five där även vänlighet och samvetsgrannhet ingår.

240 frågor att ta ställning till

Ett NEO-PI-R test består av 240 påståenden som testdeltagaren ska ta ställning till på en skala från starkt ogillande till starkt gillande. Dessa svar hjälper till att skapa en omfattande bild av personligheten.

Det är viktigt att vara ärlig men syftet bakom testet kan påverka hur personer svarar. Om NEO-PI-R används i rekryteringssammanhang är det många som går in i rollen som sitt professionella jag. Det kan vara klokt eftersom det finns saker man aldrig skulle göra yrkesmässigt som privat.

Ett exempel på en fråga från NEO-PI-R kan vara:

”Jag föredrar att ha en klar och organiserad plan snarare än att vara spontan.”

 • Håller starkt med
 • Håller med
 • Neutral
 • Håller inte med
 • Håller starkt inte med

Fem personlighetsdrag indelade i sex fasetter

För var och en av de fem stora personlighetsdragen i NEO-PI-R finns det sex fasetter, eller underdimensioner, som ger en mer nyanserad förståelse av individens personlighetsprofil.

Dessa fasetter är avsedda att täcka ett brett spektrum av beteenden och emotionella tendenser associerade med varje huvudpersonlighetsdrag. Nedan följer en översikt:

Öppenhet

 • Fantasi
 • Estetik
 • Känslor
 • Handlingar
 • Idéer
 • Värderingar

Samvetsgrannhet

 • Kompetens
 • Ordning
 • Plikttrohet
 • Prestationssträvan
 • Självdisciplin
 • Försiktighet

Extraversion

 • Värme
 • Sällskaplighet
 • Dominans
 • Aktivitetsnivå
 • Sökande efter spänning
 • Positiva känslor

Vänlighet

 • Förtroende
 • Rättframhet
 • Altruism
 • Eftergivenhet
 • Ödmjukhet
 • Medkänsla

Neuroticism

 • Ångest
 • Fientlighet
 • Depression
 • Självmedvetenhet
 • Impulsivitet
 • Sårbarhet

Resultat från NEO-tester

Resultaten från ett test presenteras i en detaljerad rapport där poängen inom de fem stora personlighetsdragen och de sex fasetterna anges.

Rapporten börjar ofta med en sammanfattning som ger en överblick över dina högsta och lägsta poäng bland de fem personlighetsdragen. Detta ger en snabb inblick i din övergripande personlighetsprofil.

För varje personlighetsdrag (Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extraversion, Vänlighet, Neuroticism) får du se en detaljerad analys. Denna del inkluderar dina poäng på varje av de sex fasetterna som hör till draget. Det gör det möjligt för dig att se mer specifika aspekter av din personlighet.

NEO-PI-R resultat redovisas för 5 personlighetsdrag och 6 fasetter

Många rapporter använder diagram och grafer för att visuellt framställa dina resultat. Detta kan inkludera stapeldiagram eller radardiagram som visar hur dina poäng jämför sig med genomsnittliga poäng för en referensgrupp.

Utöver de råa poängen och grafiken, inkluderar rapporten ofta förklaringar av vad varje drag och fasett innebär. Det kan även finnas råd om hur vissa aspekter av din personlighet kan påverka ditt dagliga liv, dina relationer och din yrkesmässiga utveckling.

Användning av testresultat

Resultaten från NEO-PI-R-testet har flera användningsområden, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för individuell insikt och utveckling.

De kan exempelvis spela en avgörande roll i karriärplanering och psykoterapeutiska processer, där en djupare förståelse för en persons personlighetsdrag kan underlätta beslutsfattande och personlig tillväxt. Det används i uppsättningen tester till polisutbildningen eller vid mönstring hos Pliktverket.

Det är dock viktigt att komma ihåg att resultaten inte är definitiva utan snarare ett snapshot av hur en person ser sig själv vid en given tidpunkt. Detta leder till en annan nyckelaspekt: personlighet är inte statisk.

Även om vissa grundläggande drag tenderar att vara stabila över tid, kan livserfarenheter och personlig utveckling bidra till förändringar. Därför kan det vara insiktsfullt att genomföra testet vid flera tillfällen under livets gång för att utforska dessa förändringar.

Om du efter att ha genomfört testet inte känner igen dig i de resultat som presenteras, är det viktigt att diskutera dessa känslor och tankar med en kvalificerad professionell.

Resultat från personlighetstest kan diskuteras med psykolog eller terapeut

En psykolog eller annan terapeut kan hjälpa till att tolka resultaten och sätta dem i ett sammanhang som är meningsfullt för dig. Detta kan inkludera att utforska specifika områden där du kanske känner att resultaten inte exakt återspeglar din uppfattning om dig själv.