AON CUT E

Aon’s Assessment Solutions har tagit fram tester som tidigare kallades för CUT-E och som används i rekryteringssammanhang. Deras batteri med tester har utvecklats för att användas inom stora privata företag men också i offentlig sektor i vissa länder.

Det är ganska uppenbart att AONs tester är till för att utvärdera jobbkandidater till verksamheter där det är viktigt att förstå siffor, diagram och samband. Bland företagen som brukar använda moduler från AON Assessment Solutions vid rekrytering hittar man till exempel PwC, Morgan Stanley och Credit Suisse.

AON gör olika prov beroende på vilken bransch det är man ska rekrytera till (konsument, finans, industri, admin). De olika branschspecifika testen mäter dock oftast samma typ av förmågor men formulerade på olika sätt.

AON Assessment test i 3 delar

Ett vanligt upplägg på AONs test är att man testar tre delar av begåvning/färdighet och det är: numerisk förmåga, verbal förmåga och abstrakt tänkande.

Numerisk förmåga

I den här delen av testet ska man visa hur man tar till sig sifferdata och använder den för att svara på en fråga. Det kan vara att man får tillgång till olika flikar med grafer och utifrån dessa ska man svara på vilken flik som visar svaret på ett påstående.

Det förekommer också påståenden som man ska svara på om det är sant eller falskt, eller om det saknas information för att kunna fastställa det. Är det ett branschspecifikt test inom finans kan det vara att man ska jämföra olika räkenskapsår och uttala sig om värdet per aktie.

I avsnittet om numerisk förmåga finns även enklare matematikuppgifter. Det kan vara att man ska placera in siffror i en ekvation för att den ska stämma. Ibland kan det finns flera rätta svar och det som är utmaningen är oftast tidspressen då varje uppgift har en kort tidsbegränsning.

Verbal förmåga

I delen om den verbala förmågan testar man läsförståelse och särskilt under tidspress då det är många uppgifter som ska svaras på under relativt kort tid.

Testpersonen får tillgång till flera flikar med textmaterial och ska hitta relevant information för att kunna svara på uppgiften. Även här kan det vara branschspecifika texter som passar till den typ av arbete som rekryteraren söker anställd till.

Abstrakt logisk förmåga

Den sista delen av ett Aon-test påminner en hel del om vanliga IQ-test. Det gäller att hitta mönstret i en bildserie och välja hur den fortsätter. Det kan vara olika former och tecken som ändras i varje steg i mönstret och den logiska lösningen leder till rätt svar. Man har ungefär 60 sekunder på sig till varje uppgift.

Ytterligare en del i logikavsnittet mäter den induktiva logiken och här går det fortare. Man har 15-20 sekunder på sig att välja rätt svarsalternativ. Tidspressen blir påtalande eftersom det finns ett tidtagarur som tickar nedåt.

Deduktiv logik förekommer också där man ska markera operatorer som förklarar hur två serier hänger ihop. Uppgifterna blir svårare och svårare där det kan vara sekventiella operatorer som kopplar ihop startvärde med slutvärde.

Flera test från AON Assesment Solutions

Det går att sätta ihop många olika block och moduler till ett rekryteringstest designat av AON. Ett test i spelformat är det som kallas för smartPredict. Det är bitvis samma förmågor som testas men det görs i ett mer spelliknande format.

I smartPredict kan också korttidsminne och spatial minne testas, vilket är viktiga egenskaper för vissa yrken.