Hem » Så funkar hjärnan » Simultankapacitet

Så funkar hjärnan

Simultankapacitet

Inom psykologi och kognitiv vetenskap är simultankapacitet starkt kopplad till begreppen arbetsminne och multitasking. Det är en viktig faktor för att förstå hur människor hanterar flera uppgifter samtidigt och vilka begränsningar som finns.

Här är några nyckelpunkter:

  1. Arbetsminne: Arbetsminnet spelar en central roll i simultankapacitet. Det är det kognitiva systemet som ansvarar för tillfällig lagring och manipulation av information som krävs för komplexa uppgifter såsom lärande, resonemang och förståelse. En persons simultankapacitet kan begränsas av storleken och effektiviteten i deras arbetsminne.
  2. Multitasking: Multitasking involverar att utföra mer än en uppgift samtidigt eller att växla snabbt mellan olika uppgifter. Studier visar att människor ofta är mindre effektiva när de försöker multitaska, särskilt när uppgifterna kräver liknande typer av kognitiva processer. Det beror på att arbetsminnets begränsningar gör det svårt att hantera flera uppgifter effektivt samtidigt.
  3. Kognitiv belastning: När individer engagerar sig i simultanaktiviteter, ökar deras kognitiva belastning. Om belastningen överstiger personens kapacitet att hantera information, kan det leda till fel och minskad effektivitet.

Tester av simultankapacitet

N-back

N-back är en kognitiv övning som används för att mäta och träna arbetsminnet och simultankapacitet. Det är en populär uppgift som används i forskning och kognitiv träning.

I en n-back-uppgift presenteras deltagarna med en serie av stimuli, såsom bokstäver, siffror eller bilder, en i taget. Uppgiften för deltagaren är att avgöra om det aktuella stimulit matchar det som visades n steg tidigare i sekvensen.

”N” kan variera, vilket ger olika svårighetsgrader – till exempel, i en 2-back-uppgift ska deltagaren identifiera om det aktuella stimulit är samma som det som visades två steg tidigare.

N-back-uppgiften anses träna flera aspekter av arbetsminnet, inklusive lagring, uppdatering och manipulation av information. Det anses vara en effektiv metod för att stärka arbetsminneskapaciteten och förbättra simultankapaciteten.

Stroop

Stroop-testet är en klassisk kognitiv uppgift som mäter en individs förmåga att hantera störande information. Testet innebär att namnge färgen på ett ord som är skrivet i en annan färg (t.ex., ordet ”röd” skrivet i blå färg). Det kräver att individen hanterar konflikten mellan ordets innebörd och dess färg.

Go/No-Go

Dessa är uppgifter där testpersonen måste utföra eller avstå från att utföra en åtgärd baserat på vissa signaler. De testar förmågan att bearbeta information snabbt och fatta beslut under tidspress. Det är något som kan vara viktigt i flera yrken.

Dual-Task Paradigm

I denna typ av test utför testpersonen två uppgifter samtidigt, ofta en huvuduppgift och en sekundär uppgift. Forskare analyserar hur väl den sekundära uppgiften utförs för att bedöma simultankapacitet.

SIMKAP

SIMKAP är ett psykologiskt test som mäter en persons förmåga att utföra flera uppgifter samtidigt. En testuppgift kan vara att jämföra två tabeller och markera de element som är överkryssade i ena tabellen i den andra.

Samtidigt kommer det då och då enkla frågor som försökspersonen ska svara på. Förmågan att kunna växla mellan och ha en snabb återgång till huvuduppgiften mäts.

Multitasking en myt?

I diskussionen om simultankapacitet, eller multitasking som det ofta kallas, uppstår en fascinerande fråga: Är förmågan att utföra flera uppgifter samtidigt verkligen en autentisk mänsklig kapacitet, eller är det en missuppfattning av hur vårt sinne fungerar? Denna fråga har varit föremål för intensiv debatt bland forskare och psykologer.

Traditionellt sett har simultankapacitet setts som en eftertraktad färdighet, särskilt i en alltmer uppkopplad och snabbfotad värld. Många yrken och vardagliga situationer kräver att vi hanterar flera uppgifter samtidigt, från att svara på e-post medan vi deltar i möten, till att köra bil samtidigt som vi lyssnar på nyheter.

Emellertid har forskning inom kognitiv vetenskap och psykologi börjat ifrågasätta den traditionella uppfattningen av multitasking. Studier visar att när vi tror oss utföra flera uppgifter samtidigt, utför vi ofta snabba växlingar mellan dessa uppgifter, snarare än att verkligen bearbeta dem parallellt.

Genom att använda hjärnavbildningsmetoder som fMRI eller fNIRS kan forskare se vad som pågår inuti i hjärnan när en person försöker multitaska. I en studie av P E Dux et al (2006) påvisades att det finns en flaskhals som begränsar förmågan att göra två saker samtidigt.

Många experter hävdar att det mänskliga sinnet är bättre på att snabbt växla fokus mellan olika uppgifter än att verkligen utföra dem simultant. Detta fenomen kallas för ’uppgiftsväxling’.

Forskning indikerar att varje gång vi växlar mellan uppgifter, uppstår en viss förlust i effektivitet och noggrannhet. Detta beror på den kognitiva belastningen som är involverad i att växla fokus och anpassa sig till en ny uppgift.


Referenser

Dux, P. E., Ivanoff, J., Asplund, C. L., & Marois, R. (2006). Isolation of a central bottleneck of information processing with time-resolved fMRI. Neuron, 52(6), 1109-1120. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2006.11.009