Hem » Så funkar hjärnan » Adaptiva färdigheter

Så funkar hjärnan

Adaptiva färdigheter

Inom beteendepsykologin refererar adaptiva färdigheter till praktiska, vardagliga färdigheter som behövs för att fungera och möta samhällets krav. Dessa färdigheter brukar bedömas i sammanhang där intellektuella funktionsnedsättningar kan påverka en persons självständighet och livskvalitet.

De adaptiva förmågorna av intresse kan vara:

  • kommunikation
  • självomsorg
  • hem- och samhällsliv
  • sociala färdigheter
  • självstyrning
  • hälsa och säkerhet
  • fritidsfärdigheter
  • arbetsfärdigheter
är du bra på att adaptera till nya förutsättningar?

Att utreda en persons adaptiva förmågor

Tester av en individs adaptiva förmågor tillämpas i utredningar för att bedöma behov av stöd till personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Det är viktiga för att utforma planer för utbildning, interventionsprogram och tillsätta rätt typ av hjälpmedel i vardagen.

I största möjliga mån strävas det efter att alla ska kunna få leva ett så självständigt liv som möjligt och att få delta i samhället. Alla har inte samma förutsättningar då vissa adaptiva färdigheter kan vara outvecklade eller saknas.

Utvärderingen av adaptiva färdigheter är viktig inom olika områden såsom specialpedagogik, yrkesrehabilitering och psykologisk bedömning.

Vilka typer av tester för adaptiva funktioner finns?

Bayley-III (Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition) är ett test som används på barn, från födsel till 3-4 års ålder. Det mäter olika aspekter av barnets utveckling, inklusive kognitiva, motoriska, språkliga, social-emotionella och adaptiva färdigheter.

Vineland Adaptive Behavior Scales, även känd som Vineland-3, är ett standardiserat verktyg som mäter adaptiva beteenden hos individer från spädbarnsålder till vuxen ålder. Det bedömer färdigheter inom kommunikation, dagliga livsfärdigheter, socialisering och motorik. Scoring för att bedöma adaptivt beteende kopplat till autismspektrumsyndrom, adhd och störningar i beteendet finns i verktyget.

Så yttrar sig låg adaptiv förmåga

En person med låg adaptiv förmåga kanske inte följer sociala normer: de kan ha svårt att förstå sociala signaler, agera olämpligt i sociala situationer eller misslyckas med att upprätthålla personlig hygien.

De kanske inte anpassar sig till nya situationer, som att klä sig lämpligt efter väder eller förstå och följa regler på en arbetsplats. Deras förmåga att vara självständiga i vardagliga sysslor, som matlagning, städning eller hantering av pengar, kan också vara begränsad.

En person med låg adaptiv färdighet kanske inte inser att det är olämpligt att avbryta andra mitt i en konversation, vilket kan leda till sociala missförstånd eller konflikter.

Personer med nedsatt adaptiv förmåga kan ofta ha diagnoser såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism, Asperberg, ADHD, eller olika neurologiska tillstånd som cerebral pares eller hjärnskador. De kan också ha psykiska tillstånd som ångeststörningar eller depression, vilka kan påverka deras dagliga funktioner.